The Kostya Tszyu Showcase

Kostya Tszyu's story

Kostya Tszyu's complete record: www.boxrec.com

 

Highlight Reels

Kostya Tszyu vs. Zab Judah                           Kostya Tszyu vs. Julio Cesar Chavez

Kostya Tszyu vs. Ricky Hatton

Kostya Tszyu vs. Roger Mayweather

Kostya Tszyu vs. Jan Bergman                     Kostya Tszyu vs. Pedro Sanchez

Kostya Tszyu vs. Sammy Fuentes                 Kostya Tszyu vs. Nedrick Simmons

Kostya Tszyu vs. Ben Tackie                        Kostya Tszyu vs. Miguel Angel Gonzalez