Alexis Arguello vs. Jose Luis Ramirez

November 14, 1980 at Jai-Ali Fronton, Miami Florida